SERVIZO PSICOPEDAGÓXICO DE ORIENTACIÓN

A través do Departamento de Orientación lévanse a cabo distintos Programas e tarefas encamiñadas a:

• Detectar posibles problemas de aprendizaxe.
• Coordinar actividades de Orientación.
• Atender necesidades específicas do alumno.
• Asesoramento en titorías.
• Avaliación psicopedagóxica e desenvolvemento nas medidas de atención a diversidade: reforzos, apoios. Adaptacións Curriculares.
• Coordinar mestres de apoio.
• Axudar ós alumnos en momentos decisivos da súa vida.
• Orientaás familias sobre distintos aspectos da educación dos seus fillos.
• Promocionar e coordinar Escolas de Pais.
• Impulsar o desenvolvemento do PAT e PO

ACTIVIDADES REALIZADAS:

• Charlas presentación, o inicio do curso, para pais.
• Cuestionarios de Desenvolvemento Infantil para pais de nenos de 4 anos, 5 anos e Primeiro Ciclo de Primaria.
• Colaboración e apoio en tutorías.
• Asesoramento e colaboración para a elaboración de programas de reforzos e ACIS.
• Programa de Hábitos de Traballo e Técnicas de Estudio levado a cabo con pais e alumnos de 1° da E.S.O.
• “Carnet de prudencia” en 5° de primaria.
• Programa de Educación afectivo sexual e de prevención do SIDA, en 3° da E.S.O.
• Dúas charlas para cada grupo de alumnos de 3° e 4° da E.S.O sobre relacións sexuais, enfermidades de transmisión sexual e anticonceptivos.
• Programa de Prevención do consumo de dtogas levado a cabo polo grupo Creative, consistente en catro reunións con cada curso de 3° e 4° da E.S.O.
• Programa de Orientación Persoal, Escolar e Profesional para 4° da E.S.O.
• Avaliación e Valoración individualizada levada a cabo en distintos cuisos a través de probas e test psicolóxicos e Revisión con tutores.

• PLON, proba de linguaxe oral (3° infantil)
• BADIG B, proba de Aptitudes (2° primaria)
• BADIG C, proba de Aptitudes (4° primaria)
• BADIG E, proba de Aptitudes (6° primaria)
• CETI, cuestionario de estudio e traballo intelectual (2° E.S.O)
• Cuestionario de PREFERENCIAS PROFESIONAIS (4°E.S.O)
• HSPQ, test de peisonalidade (4° E.S.O)
• SOCIOGRAMAS (4°, 5°, 6° deprimaria e 1°, 2°, 3°,4° da E.S.O)
• Atención e demandas individuais derivados de pais e mestres.

COMPOSICIÓN DO DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN:

• Psicóloga
• Profesora de Audición e linguaxe
• Pedagoga
• Xefa de Estudios
• Titores e mestres

AUDICIÓN E LINGUAXE. OBXECTIVO XERAL:

A comunicación é a función principal da linguaxe, polo tanto, é o obxectivo primordial dun falante.

A  aula de audición e linguaxe é un recurso de axuda á integración do alumnado que presenta necesidades xeradas no momento da adquisición ou desenvolvemento da linguaxe.

O obxetivo principal dende a aula de audición e linguaxe é potenciar as habilidades comunicativas e lingüísticas dos alumnos, realizando avaliacións para identificar as súas áreas de dificultades, diseñar plans de intervención que respondan as súas características particulares e garantir que o seu desenvolvemento  lingüístico sexa o máis normalizado posible. A través de actividades, xogos e exercicios  realízanse unha intervención que persigue promover o seu progreso no que respecta a súas capacidades lingüísticas.

Os maestros de audición e linguaxe son os especialistas en detectar, previr e solucionar problemas específicos da linguaxe e a comunicación dende o ámbito educativo.

O personal específico de apoio educativo, vela por unha educación atendendo á diversidade do alumnado, adaptándose as súas características e necesidades individuais.