SERVIZO PSICOPEDAGÓXICO DE ORIENTACIÓN

A través do Departamento de Orientación lévanse a cabo distintos Programas e tarefas encamiñadas a:

• Detectar posibles problemas de aprendizaxe.
• Coordinar actividades de Orientación.
• Atender necesidades específicas do alumno.
• Asesoramento en titorías.
• Avaliación psicopedagóxica e desenvolvemento nas medidas de atención a diversidade: reforzos, apoios. Adaptacións Curriculares.
• Coordinar mestres de apoio.
• Axudar ós alumnos en momentos decisivos da súa vida.
• Orientaás familias sobre distintos aspectos da educación dos seus fillos.
• Promocionar e coordinar Escolas de Pais.
• Impulsar o desenvolvemento do PAT e PO

ACTIVIDADES REALIZADAS:

• Charlas presentación, o inicio do curso, para pais.
• Cuestionarios de Desenvolvemento Infantil para pais de nenos de 4 anos, 5 anos e Primeiro Ciclo de Primaria.
• Colaboración e apoio en tutorías.
• Asesoramento e colaboración para a elaboración de programas de reforzos e ACIS.
• Programa de Hábitos de Traballo e Técnicas de Estudio levado a cabo con pais e alumnos de 1° da E.S.O.
• “Carnet de prudencia” en 5° de primaria.
• Programa de Educación afectivo sexual e de prevención do SIDA, en 3° da E.S.O.
• Dúas charlas para cada grupo de alumnos de 3° e 4° da E.S.O sobre relacións sexuais, enfermidades de transmisión sexual e anticonceptivos.
• Programa de Prevención do consumo de dtogas levado a cabo polo grupo Creative, consistente en catro reunións con cada curso de 3° e 4° da E.S.O.
• Programa de Orientación Persoal, Escolar e Profesional para 4° da E.S.O.
• Avaliación e Valoración individualizada levada a cabo en distintos cuisos a través de probas e test psicolóxicos e Revisión con tutores.

• PLON, proba de linguaxe oral (3° infantil)
• BADIG B, proba de Aptitudes (2° primaria)
• BADIG C, proba de Aptitudes (4° primaria)
• BADIG E, proba de Aptitudes (6° primaria)
• CETI, cuestionario de estudio e traballo intelectual (2° E.S.O)
• Cuestionario de PREFERENCIAS PROFESIONAIS (4°E.S.O)
• HSPQ, test de peisonalidade (4° E.S.O)
• SOCIOGRAMAS (4°, 5°, 6° deprimaria e 1°, 2°, 3°,4° da E.S.O)
• Atención e demandas individuais derivados de pais e mestres.

COMPOSICIÓN DO DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN:

• Psicóloga
• Profesora de Audición e linguaxe
• Pedagoga
• Xefa de Estudios
• Titores e mestres

AUDICIÓN E LINGUAXE. OBXETTVO XERAL:

Detectar, previr e intervir nas dificultades da linguaxe para poder utiliza-lo como medio de comunicación e expresión de ideas e sentimentos… facendo uso de el con intención comunicativa e de forma correcta. Integrando tódolos fonemas da lingua, nas distintas posicións e nos diferentes tipos de linguaxe (repetitivo, dirixido, espontáneo)

OBXETIVOS ESPECÍFICOS:

• Desenvolver a movilidade e axilidade dos órganos bucofaciais que interveñen na articulación.
• Respirar correctamente, con axilidade e ritmo adecuados para unha boa fonación.
• Pronunciar correctamente os sons do idioma, xa sexan illados ou en palabras.
• Aprender a combinar fonemas, palabras e fiases en secuencias comprensibles para os demais, estimulando polo tanto o desenvolvemento da linguaxe para que o alumno acceda de forma correcta ó proceso de ensinanza-aprendizaxe.
• Pronunciar correctamente con fluidez retahílas, rimas e trabalenguas.
• Ampliar e estimular o vocabulario.
• Desarrollar e exercitar a memoria e discriminación auditiva.
• Crear gusto pola comunicación e o diálogo como vehículos de transmisión de sentimentos, experiencias e vivenzas
• Previr e reeducar as alteracións da linuaxe, tanto oral como escrito, que se presenten no centro escolar durante o cuiso.
• Levar a cabo unha coordinación con titores e familia no proceso de reeducación.