1. INFORMACIÓN AO USUARIO

Quen é o responsable do tratamento dos teus datos persoais?
COLEGIO MONTERREY, S.L. é o RESPONSABLE do tratamento dos datos persoais do USUARIO e
infórmao de que estes datos serán tratados de conformidade co disposto no Regulamento (UE) 2016/679
do 27 de abril (GDPR) e a Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro (LOPDGDD).
Para que tratamos os teus datos persoais e por que o facemos?
Dependendo do formulario onde obtivemos os seus datos persoais, tratarémolos confidencialmente para
alcanzar os seguintes fins:
No formulario Contacto
Dar resposta ás consultas ou calquera tipo de petición que sexa realizada polo usuario a través de
calquera das formas de contacto que se poñen á súa disposición na páxina web do responsable (
polo
interese lexítimo do responsable, art. 6.1.f GDPR).
No formulario Comentarios en Blogspot
Moderar e publicar na páxina web as opinións sobre unha publicación (
co consentimento do
interesado, 6.1.a GDPR).
No formulario Cuestionario Seguro
Dar resposta ás consultas ou calquera tipo de petición que sexa realizada polo usuario a través de
calquera das formas de contacto que se poñen á súa disposición na páxina web do responsable (
polo
interese lexítimo do responsable, art. 6.1.f GDPR).
No formulario Reserva Uniforme
Formalizar reservas de produtos ofrecidos polo do responsable (para a execución dun contrato ou
precontrato, 6.1.b GDPR).
No formulario Suscríbete o Noso Blog
Remitir publicacións do Blog do responsable (polo consentimento do interesado, 6.1.a GDPR)
Durante canto tempo gardaremos os teus datos persoais?
Non se conservarán durante máis tempo do necesario para manter o fin do tratamento ou existan
prescricións legais que ditaminen a súa custodia e cando xa non sexa necesario para iso, suprimiranse
con medidas de seguridade axeitadas para garantir a pseudonimización dos datos ou a destrución total
destes.
A quen facilitamos os seus datos persoais?
Non se prevé ningunha comunicación de datos persoais a terceiros, excepto, se é necesario para o
desenvolvemento e execución dos fins do tratamento, aos nosos provedores de servizos relacionados
coas comunicacións, cos que oRESPONSABLE subscribiu os contratos de confidencialidade e de
encargado de tratamento requiridos pola normativa vixente de privacidade.

Cales son os teus dereitos?

Os dereitos que asisten ao USUARIO son:
Dereito a retirar o consentimento en calquera momento.
Dereito de acceso, rectificación, portabilidade e supresión dos seus datos e á limitación ou
oposición ao seu tratamento.
Dereito a presentar unha reclamación ante a autoridade de control (www.aepd.es) se considera
que o tratamento non se axusta á normativa vixente.
Datos de contacto para exercer os seus dereitos:
COLEGIO MONTERREY, S.L.. C/MONTECELO ALTO, 51, – 36207 VIGO (Pontevedra). Correo electrónico:
secretaria@colegiomonterrey.com Datos de contacto do delegado de protección de datos: OFINEMU
AUDITORES – CONSULTORES, S.L., PLAZA DE LA INDEPENDENCIA, 2 – 1º D – 36211 VIGO –
dpd@ofinemu.com

2. CARÁCTER OBRIGATORIO OU FACULTATIVO DA INFORMACIÓN FACILITADA
POLO USUARIO
Os USUARIOS, mediante a marcación das casas correspondentes e a entrada de datos nos campos,
marcados cun asterisco (*) no formulario de contacto ou presentados en formularios de descarga,
aceptan expresamente e de forma libre e inequívoca, que os seus datos son necesarios para atender a
súa petición, por parte do prestador, sendo voluntaria a inclusión de datos nos campos restantes. O
USUARIO garante que os datos persoais facilitados ao RESPONSABLE son veraces e se fai responsable de
comunicar calquera modificación destes.
O RESPONSABLE informa de que todos os datos solicitados a través do sitio web son obrigatorios, xa que
son necesarios para a prestación dun servizo óptimo ao USUARIO. No caso de que non sexan facilitados
todos os datos, non se garante que a información e servizos facilitados sexan completamente axustados
ás súas necesidades.

3. MEDIDAS DE SEGURIDADE
Que de conformidade co disposto nas normativas vixentes en protección de datos persoais, o
RESPONSABLE está a cumprir con todas as disposicións das normativas GDPR e LOPDGDD para o
tratamento dos datos persoais da súa responsabilidade, e manifestamente cos principios descritos no
artigo 5 do GDPR, polos que son tratados de maneira lícita, leal e transparente en relación co interesado
e axeitados, pertinentes e limitados ao necesario en relación cos fins para os que son tratados.
O RESPONSABLE garante que puxo en marcha políticas técnicas e organizativas axeitadas para aplicar as
medidas de seguridade que establecen o GDPR e a LOPDGDD co fin de protexer os dereitos e liberdades
dos USUARIOS e lles comunicou a información axeitada para que poidan exercelos.
Para obter máis información sobre as garantías de privacidade, podes dirixirte ao RESPONSABLE a través
de COLEGIO MONTERREY, S.L.. C/MONTECELO ALTO, 51, – 36207 VIGO (Pontevedra). Correo
electrónico: secretaria@colegiomonterrey.com; Datos de contacto do delegado de protección de
datos: OFINEMU AUDITORES – CONSULTORES, S.L., PLAZA DE LA INDEPENDENCIA, 2 – 1º D – 36211
VIGO – dpd@ofinemu.com

DESCARGAR DOCUMENTO PDF