Somos un centro plurilingüe de calidad en Vigo, con ambiente cercano y familiar, donde los valores y una didáctica activa son los pilares fundamentales para preparar a los alumnos para el futuro.

No noso traballo diario, comprometémonos a CULTIVAR os seguintes valores:

 

•   Liberdade e responsabilidade
•   Convivencia democrática
•   Respecto
•   Superación
•   Curiosidade
•   Autonomía
•   Transparencia (ser honesto cun mesmo e cos demais)

 

Ensinar os alumnos a aprender a aprender e a pensar é o obxectivo principal.

A formación personalizada, que propicie unha educación integral en coñecementos, destrezas e valores morais dos alumnos en todos os ámbitos da vida: persoal, familiar, social e profesional. A metodoloxía activa que asegure a participación do alumnado nos procesos de ensino aprendizaje.A consideración da atención á diversidade mediante o plan de apoio aos alumnos con dificultades na aprendizaxe, ademáis das actuacións dirixidas aos alumnos con necesidades educativas especiais. A atención psicopedagóxica e a orientación educativa e profesional. A participación e colaboración dos pais ou titores para contribuír á mellor consecución dos obxectivos educativos.

 

O desenvolvemento das capacidades creativas e do espírito crítico.

O fomento dos hábitos de comportamento democrático.

A metodoloxía activa que asegure a participación do alumnado nos procesos de ensino aprendizaxe con proxectos colaborativos.

Educar con afectividade e efectividade.

O traballo de forma coordinada e coherente no tema das relacións interpersoais e da disciplina a nivel do Centro e da Comunidade Educativa.

A mellora das relacións interpersoais entre tódolos membros da comunidade educativa.

A relación co ámbito social, económico e cultural.

A formación no respecto e defensa do medio ambiente.

A formación de hábitos saudables e coidados necesarios que axuden a manter o corpo sa e en boa calidade de vida.

A formación no respecto ao bilingüismo.

Fomento na animación á lectura.

Fomento do uso das novas tecnoloxías.

 

Desenvolvemento dunha ensinanza de calidade coidando a formación permanente e actualización do profesorado, seguindo o modelo calidade europea. A normativa disciplinar achega esixencias por parte dos profesores e dos alumnos. Por parte dos profesores poderiamos enumerar as seguintes: relacións mutuas de axuda entre profesor e alumno, dar confianza para expoñer dúbidas, eliminar tensións, comunicación e respecto mutuo. Por parte dos alumnos: facer bo uso do edificio, material e mobiliario do Centro; o respecto ás Persoas da Comunidade Educativa dentro e fóra do Centro; o vocabulario debe ser correcto e educado; conduta solidaria cos compañeiros; puntualidade e asistencia regular. Os obxectivos que se pretenden coas Regras de Disciplina do Centro son os seguintes:

 

• Contribuír á formación na responsabilidade dos alumnos.

Proporcionar hábitos de puntualidade, corrección e respecto.

Lograr a orde necesaria para desenvolver o traballo escolar con eficacia.

Lograr que as relacións entre tódolos membros da comunidade escolar sexan próximas e respetuosas.

 

Os obxectivos para que os pais e nais ou titores participene apoien a evolución do proceso educativo dos seus fillos, coñezan as decisións relativas á avaliación e promoción e colaboren nas medidas de apoio ou reforzo que adopten os centros educativos para facilitar o seu progreso educativo son os seguintes:

 

Atender ás citacións do centro.

Non visitar ao alumnado durante as horas de clase ou recreo, sen causa justificada.

Coñecer o regulamento de Réxime Interno.

Non desautorizar ao profesor en presencia dos seus fillos senón escoitalos e confrontar as versións. É importante que os pais valoren ao profesor.

Facilitar aos seus fillos cantos medios sexan precisos para levar a cabo as actividades e tarefas que lles indique o profesor.

Participar voluntariamente co profesorado na programación daquelas actividades para as que se solicite a súa axuda. Por exemplo: excursións, actividades complementarias, etc que forman parte da programación e polo tanto, son obrigatorias.

Consultar co titor cualquera dúbida que poidan ter no horario de titoría.

Facilitar o cumprimento das obrigas dos seus fillos respecto ao centro: puntualidade, orde, aseo, vestimenta, etc.

Estimular aos seus fillos no respecto ás normas de convivencia do Centro como elemento que contribúe a súa formación sendo consecuentes coas sancións ás normas dos alumnos.

cole44

Translate »